poniedziałek, 4 lutego 2013

Passwd
NAZWA

    passwd - zmiana hasła użytkownika

SKŁADNIA

    passwd [-f|-s] [nazwa]
    passwd [-g] [-r|-R] grupa
    passwd [-x max] [-n min] [-w ostrze��] [-i nieakt] login
    passwd {-l|-u|-d|-S|-e} login

OPIS

    passwd zmienia hasła kont użytkowników i grup. Zwykły użytkownik może
    zmienić wyłącznie hasło własnego konta, superużytkownik może zmieniać
    hasła dowolnych kont.  Administrator grupy może zmienić hasło tej
    grupy. passwd zmienia także informacje o koncie, takie jak pełna nazwa
    użytkownika, jego powłoka zgłoszeniowa (logowania) czy daty i interwały
    dotyczące ważności hasła.

    Użycie opcji -s powoduje wywołanie przez passwd programu chsh w celu
    zmiany powłoki użytkownika, użycie opcji -f powoduje wywołanie przez
    passwd programu chfn w celu zmiany infirmacji o użytkowniku. Te dwie
    opcje istnieją jedynie dla zgodności, gdyż wymienione programy mogą być
    wywoływane bezpośrednio.

  Zmiany hasła
    Na początku użytkownik pytany jest o stare, dotychczasowe hasło, jeśli
    takie istnieje. Hasło to jest kodowane i porównywane z przechowywanym
    hasłem. Użytkownik ma tylko jedną próbę na wprowadzenie poprawnego
    hasła.  Superużytkownikowi zezwala się na pominięcie tego kroku, aby
    mogły być zmienione hasła, których zapomniano.

    Po wprowadzeniu hasła, sprawdzana jest informacja o jego wieku, by
    stwierdzić czy użytkownikowi wolno w danym czasie zmienić hasło.
    Jeżeli nie, to passwd odmawia zmiany hasła i kończy pracę.

    Następnie użytkownik proszony jest  o  nowe  hasło,  zastępujące
    dotychczasowe.  Hasło podlega sprawdzeniu jego zawiłości. Jako ogólną
    wskazówkę można podać, że hasła powinny składać się z 6 do 8 znaków,
    zawierając po jednym lub więcej znaków z każdej z poniższych kategorii:

      małe litery alfabetu

      duże litery alfabetu

      cyfry od 0 do 9

      znaki interpunkcyjne

    Należy uważać, by nie użyć domyślnych systemowych znaków akcji erase
    lub kill. passwd odrzuci każde niedostatecznie skomplikowane hasło.

    Jeśli hasło zostanie przyjęte, to passwd prosi o jego powtórzenie i
    porównuje drugi wpis z pierwszym. Oba wpisy muszą być takie same, by
    hasło zostało zmienione.

  Hasła grup
    Jeżeli posłużono się opcją -g, to zmieniane jest hasło podanej grupy.
    Użytkownik powinien być albo superużytkownikiem albo administratorem
    tej grupy.  Nie występuje pytanie o bieżące hasło grupy. Do usuwania
    bieżącego hasła danej grupy służy opcja -g w połączeniu z -r. Pozwala
    to na dostęp do grupy tylko jej członkom. Opcja -R w połączeniu z -g
    ogranicza dostęp do grupy wszystkim użytkownikom.

  Informacja o ważności konta
    Superużytkownik może zmieniać informację o wieku konta posługując się
    opcjami -x, -n, -w oraz -i. Opcja -x służy do ustawiania maksymalnej
    liczby dni, przez jakie hasło pozostaje ważne.  Po upływie max dni,
    hasło musi być zmienione. Opcja -n ustawia minimalną liczbę dni, jakie
    muszą upłynąć zanim hasło będzie mogło być zmienione.  Użytkownik nie
    otrzyma zezwolenia na zmianę hasła przed upływem min dni. Opcja -w
    służy do ustawienia liczby dni przed upływem terminu ważności hasła,
    przez które użytkownik będzie otrzymywał ostrzeżenie mówiące mu, ile
    dni pozostało do tej daty. Ostrzeżenia zaczną pojawiać się ostrze�� dni
    przed upływem ważności hasła.  Opcja -i (nieaktywność) służy do
    wyłączania konta po upływie zadanej liczby dni po wygaśnięciu hasła.
    Po upływie nieakt dni od przeterminowania hasła użytkownik nie może już
    korzystać z konta.

    Jeśli istnieje potrzeba natychmiastowego przeterminowania hasła dla
    danego konta, można posłużyć się opcją -e. Spowoduje to zmuszenie
    użytkownika do zmiany hasła przy najbliższym logowaniu. Za pomocą opcji
    -d można skasować hasło użytkownika (uczynić je pustym). Należy
    zachować szczególną ostrożność używając tej opcji, gdyż może ona
    spowodować, że do zalogowania się na konto nie będzie w ogóle potrzebne
    hasło, pozostawiając system otwartym dla nieproszonych gości.

  Utrzymywanie i konserwacja konta
    Konta użytkowników mogą być blokowane i odblokowywane przy pomocy opcji
    -l i -u.  Opcja -l wyłącza konto zmieniając jego hasło na wartość
    nieodpowiadającą żadnemu możliwemu zakodowanemu hasłu.  Opcja  -u
    ponownie udostępnia konto przywracając uprzednią wartość hasła.

    Stan konta można uzyskać przy pomocy opcji -S. Informacja o stanie
    składa się z 6 części. Pierwsza wskazuje, czy konto użytkownika jest
    zablokowane (L) (locked), nie posiada hasła (NP) (no password) lub ma
    funkcjonalne hasło (P) (password). Druga część podaje datę ostatniej
    zmiany hasła.  następne cztery to minimalny wiek, maksymalny wiek,
    okres ostrzegania i okres nieaktywności hasła.

  Podpowiedzi dotyczące haseł użytkownika
    Bezpieczeństwo hasła zależy od siły algorytmu kodującego oraz rozmiaru
    przestrzeni kluczy. Metoda kodowania używana w Systemie NIX oparta jest
    o algorytm NBS DES i jest bardzo bezpieczna. Rozmiar przestrzeni kluczy
    zależy od losowości wybranego hasła.

    Naruszenia bezpieczeństwa haseł wynikają zwykle z beztroski przy
    wyborze lub przechowywaniu hasła. Z tego powodu nie należy wybierać
    hasła występującego w słowniku ani takiego, które wymaga zanotowania.
    Hasło nie powinno też być poprawną nazwą, imieniem, nazwiskiem, numerem
    prawa  jazdy,  datą urodzenia czy elementem adresu. Wszystkie z
    powyższych mogą być użyte do  odgadnięcia  hasła  i  naruszenia
    bezpieczeństwa systemu.

    Hasło musi być łatwe do zapamiętania, tak by nie być zmuszonym do jego
    zapisywania na kartce. Można to osiągnąć sklejając ze sobą dwa krótkie
    słowa, ze wstawionym pomiędzy nie znakiem specjalnym lub cyfrą. Na
    przykład, Pass%word, Lew7konia.

    Inna metoda konstrukcji hasła polega na wyborze łatwego do zapamiętania
    zdania (np. z literatury) i wyborze pierwszej bądź ostatniej litery
    każdego wyrazu. Przykładem tego jest

      Ask not for whom the bell tolls.

    co daje

      An4wtbt,

    albo też

      A czy znasz Ty, bracie młody

    co daje

      A3zTbm.

    W zasadzie można być pewnym, że niewielu crackerów będzie mieć takie
    hasło w swoich słownikach. Należy jednak wybierać własne metody
    konstrukcji haseł a nie polegać wyłącznie na opisanych tutaj.

  Uwagi o hasłach grup
    Hasła grup są nieodłącznym problemem bezpieczeństwa, gdyż do ich
    znajomości uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Grupy są jednak
    użytecznym narzędziem pozwalającym na współpracę  między  różnymi
    użytkownikami.

PRZESTROGI

    Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane. Sprawdzanie złożoności hasła
    może różnić się w różnych instalacjach. Zachęca się użytkownika do
    wyboru  tak  skomplikowanego hasła, z jakim będzie mu wygodnie.
    Użytkownicy mogą nie móc zmienić hasła w systemie przy włączonym NIS,
    jeśli nie są zalogowani do serwera NIS.

PLIKI

    /etc/passwd  - informacja o kontach użytkowników
    /etc/shadow  - zakodowane hasła użytkowników

KOD ZAKOŃCZENIA

    Polecenie passwd kończy działanie z następującymi wartościami kodów
    zakończenia:
     0  - powodzenie
     1  - permission denied
     2  - niewłaściwa składnia parametrów polecenia
     3  - nieoczekiwanie niepowodzenie, nic nie zostało wykonane
     4  - nieoczekiwanie niepowodzenie, brakuje pliku passwd
     5  - passwd file busy, try again later
     6  - niewłaściwe parametry opcji

ZOBACZ TAKŻE

    group(5), passwd(5), shadow(5)

passwd
|-Przeznaczenie: zmiana hasła
|-Parametry: passwd [użytkownik]
adduser - zmienia hasło loginu na którym jesteś zalogowany
adduser thomson - zmienia hasło użytkownika thomson, jeśli jesteś zalogowany jako root i nie
| musisz znać poprzedniego hasła zwykłego użytkownika
|-Opis: jeśli jesteś zalogowany jako root masz prawo dostępu do tej komendy, jeśli nie jesteś musisz
| się najpierw przelogować na root'a
|-Patrz także: [adduser]
adduser
|-Przeznaczenie: dodawanie nowego użytkownika
|-Parametry:adduser [nazwa użytkownika]
adduser jan - dodaje użytkownika do komputera o nazwie(imieniu) jan
|-Opis: jeśli jesteś zalogowany jako root masz prawo dostępu do tej komendy, jeśli nie jesteś musisz
| się najpierw przelogować na root'a
|-Patrz także: [passwd] [newgrp]passwd
passwd to uniksowe polecenie służące do zmiany hasła użytkownika. Uruchomione bez żadnych parametrów zmieni hasło użytkownika, z poziomu którego jest wykonywane. Podanie jako argument nazwy użytkownika spowoduje zmianę hasła tego właśnie konta. Podczas tego procesu nie widzimy wpisywanych liter ani kropek czy gwiazdek.

Przykłady

Zmiana hasła bieżącego użytkownika
test@darkstar:~$ passwd
Zmiana hasła dla test.
Bieżące hasło UNIX:
Nowe hasło UNIX: 
Powtórzenie hasła UNIX:
passwd: hasło zostało zmienione.

Zmiana hasła innego użytkownika (tutaj roota)
root@darkstar:/home/test# passwd root
Bieżące hasło UNIX:
Nowe hasło UNIX: 
Powtórzenie hasła UNIX:
passwd: hasło zostało zmienione.

oraz tu http://linuxiarze.pl/hasla_linux/ODZYSKIWANIE HASEŁ W SYSTEMIE LINUX

Zmiana hasła użytkownika i administratora w systemie Linux jest koniecznym wymogiem, który powinien być przeprowadzany systematycznie w celach bezpieczeństwa.
Czasami jednak zdarza się, że zapomnisz hasła a potrzebujesz je odzyskać.
Większość dystrybucji Linuksa posiada gotowe skrypty przygotowane do tego celu działające w trybie graficznym, lecz nie wszystkie.
Najlepszym sposobem do zmiany haseł jest wydanie odpowiedniej komendy w konsoli.

ZMIANA HASŁA UŻYTKOWNIKA (JEŚLI ZNASZ)

Uruchom konsolę tekstową i wydaj polecenie (jako użytkownik) :
passwd
Changing password for pavroo
(current) UNIX password: "wpisz aktualne hasło"
Enter new UNIX password: "wpisz swoje nowe hasło"
Retype new UNIX password: "wpisz ponownie swoje nowe hasło"
password updated successfully


 

ZMIANA HASŁA UŻYTKOWNIKA (JEŚLI NIE ZNASZ)

Aby zmienić swoje hasło użytkownika (którego nie pamiętasz, w tym przypadku „pavroo”) musisz znać hasło administratora systemu.
su
Password: "wpisz hasło administratora"
passwd pavroo
Enter new UNIX password: "wpisz nowe hasło użytkownika"
Retype new UNIX password: "wpisz ponownie nowe hasło użytkownika"
password updated successfully


 

ZMIANA HASŁA ADMINISTRATORA (JEŚLI ZNASZ)

Aby zmienić hasło administratora systemu wydaj polecenie :
su
Password: "wpisz aktualne hasło administratora"
passwd root
Enter new UNIX password: "wpisz nowe hasło administratora"
Retype new UNIX password: "wpisz ponownie nowe hasło administratora"
password updated successfully
 

 
 

ZMIANA HASŁA ADMINISTRATORA (JEŚLI NIE ZNASZ)

Jeśli chcesz zmienić swoje hasło administratora systemu, którego nie pamiętasz to musisz uruchomić komputer z dowolnej dystrybucji Linuksa działającej w trybie Live np. Aptosid, Ubuntu, Knoppix, itp.
1. Sprawdź na której partycji znajduje się główny katalog „/” root poleceniem w konsoli :
su (lub sudo) fdisk -l
Disk /dev/sda: 40.0 GB, 40007761920 bytes
240 heads, 63 sectors/track, 5168 cylinders
Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xdb39db39
Device Boot    Start    End    Blocks   Id   System
/dev/sda1          1    948   7166848    7   HPFS/NTFS
/dev/sda2        949   5168  31903200    5   Extended
/dev/sda5        949    962    105808   83   Linux
/dev/sda6        963   2316  10236208   83   Linux
/dev/sda7       2317   2384    514048   82   Linux swap/Solaris
/dev/sda8       2385   5168  21047008   83   Linux
- /dev/sda1 to partycja na której zainstalowany jest system Windows
- /dev/sda2 to partycja rozszerzona
- /dev/sda5 to partycja „/boot”
- /dev/sda6 to partycja root „/” na której zainstalowany jest system Linux
- /dev/sda7 to partycja wymiany „swap”
- /dev/sda8 to partycja domowa „/home”
2. Utwórz folder, w którym zamontujesz katalog główny (tutaj: /dev/sda6) np :mkdir /media/sid_temp
3. Zamontuj katalog główny root „/” w systemie Live :
mount /dev/sda6 /media/sid_temp
4. Sprawdź czy katalog został prawidłowo zamontowany :
cd /media/sid_temp
ls
5. Jeśli montowanie zostało wykonane prawidłowo to zobaczysz wszystkie foldery systemu dysku twardego w katalogu montowania – możesz zmienić hasło administratora poleceniem chroot :
chroot /media/sid_temp passwd
Enter new UNIX password: "wpisz nowe hasło administratora"
Retype new UNIX password: "wpisz ponownie nowe hasło administratora"
password updated successfully

 

ZMIANA HASŁA UŻYTKOWNIKA Z PRAWAMI ADMINISTRATORA (JEŚLI NIE ZNASZ)

W niektórych dystrybucjach Linuksa np. Ubuntu konto administratora systemu „root” jest  domyślnie nieaktywne – a więc nie posiada zapisanego hasła administratora.
Użytkownik systemu wykonuje zadania administracyjne za pomocą polecenia „sudo” i zmiana tego hasła przebiega podobnie jak podczas zmiany hasła root.
1.  Uruchom komputer z dowolnej dystrybucji Linuksa działającej w trybie Live np. Aptosid, Ubuntu, Knoppix, itp.
2. Sprawdź na której partycji znajduje się główny katalog „/” root poleceniem w konsoli :
su (lub sudo)
fdisk -l
Disk /dev/sda: 12.0 GB, 12025069458 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1461 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/0 size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00080cb9
Device Boot    Start    End Blocks   Id   System
/dev/sda1          1   1395 1197440   83   Linux
/dev/sda2       1395   1462  542721    5   Extended
/dev/sda5       1395   1462  542720   82   Linux swap/Solaris
- /dev/sda1 to partycja root „/” na której zainstalowany jest system Linux
- /dev/sda2 to partycja rozszerzona
- /dev/sda5 to partycja wymiany „swap”
3. Zamontuj katalog główny root „/” w systemie Live :
mount /dev/sda1 /mnt
4. Sprawdź czy katalog został prawidłowo zamontowany :
cd /mnt
ls
5. Jeśli nie znasz nazwy użytkownika podmontowanego systemu to wejdź do katalogu domowego – nazwa folderu, który się wyświetli będzie nazwą użytkownika :
cd home
ls
pavroo
6. Teraz możesz zmienić hasło użytkownika (tutaj: pavroo) poleceniem chroot :
chroot /mnt passwd pavroo
Enter new UNIX password: "wpisz nowe hasło użytkownika"
Retype new UNIX password: "wpisz ponownie nowe hasło użytkownika"
password updated successfully


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz